Търговско финансиране

Документарно инкасо

Документарното инкасо, което се дели на два вида - инкасо по износа и инкасо по вноса, е форма на разплащане срещу представяне на стоково-разпоредителни документи.

cover

Документарно инкасо по износ представлява обработката от страна на банката на търговски документи по износа

  • срещу плащане

  • срещу плащане на определен падеж/акцептиране на менителница

в съответствие с получените от износителя писмени инструкции с цел получаване на плащане от банката на чуждестранния купувач.

При обработката на документарно инкасо банката отговаря за  изпълнението на дадените нареждания и се задължава да пази документите, но няма задължение да проверява формата и годността им, да пази/застрахова стоката или да проверява дали доументите са автентични (верни).

cover

Документарно инкасо по внос представлява предаване на търговски документи на вносителя, получени от банката на износителя

  • срещу плащане

  • срещу плащане на определен падеж/акцептиране на менителница

в зависимост от инструкциите на износителя.

При обработката на документарно инкасо банката отговаря за  изпълнението на дадените нареждания и се задължава да пази документите, но няма задължение да проверява формата и годността им, да пази/застрахова стоката или да проверява дали доументите са автентични (верни).