Общини, структури и предприятия

Кредити и кредитни инструменти

Банката притежава богат специфичен опит при финансиране на бюджетни организации, общински предприятия и структури, предприятия с държавно участие в капитала. Нашите кредитни продукти осигуряват гъвкаво финансиране, отчитащо специфичните потребности на всеки отделен клиент.

Ние предлагаме възможности за:

  • Оборотно финансиране, в т.ч. кредити овърдрафт, кредитни линии, стандартни кредити за оборотни средства;
  • Инвестиционно финансиране;
  • Мостово финансиране по проекти;
  • Комбинирани кредитни продукти;
  • Срок до 120 месеца;
  • Приемливо обезпечение – собствени приходи и/или друго имущество;
  • Атрактивни лихви, в зависимост от срока и размера на кредита, и вида обезпечение.
  • Банкови гаранции - банкови гаранции и акредитиви с приоритетно издаване и преференциални такси, в зависимост от покритието.
  • Други финансови инструменти - в зависимост от динамиката на функциониране и конкретно възникналите потребности на всеки наш клиент, ние предлагаме своевременни и изгодни решения по финансиране на задължения, цедиране на вземания от контрагенти и други.