Финансиране

Земеделски кредит срещу субсидии

Цялостни решения за земеделските стопани за всеки етап от селскостопанското производство.

cover

 • Гъвкаво финансиране за земеделски производители
 • Размер на кредита – до 100% от общия размер на очакваната субсидия на база подадено Заявление за подпомагане
 • Финансиране на ранен етап на база Анкетна карта
 • Без такса разглеждане искане за кредит
 • Без такса за предсрочно погасяване със средства от получената субсидия
 • Финансов продукт, адаптиран към нуждите на земеделските стопани
 • Бърз отговор след представяне на необходимите документи
 • Индивидуален погасителен план съобразен с характера на бизнеса
 • Възможност за удължаване на срока на кредита за нова стопанска година

cover

 • Финансиране на бизнес идеи, производство, реализация и възможности на земеделските производители
 • Семена, разсад, друг посадъчен материал
 • Торове, препарати, химикали, хербициди, пестициди
 • Фуражи
 • Реализация на селскостопанска продукция
 • Амбалаж
 • Горива, масла, смазки
 • Поправка и поддръжка на техника
 • Застраховки
 • Покупка на земеделска земя
 • Производствени бази, селскостопански постройки, складови помещения
 • Земеделска техника, специализирано селскостопанско оборудване, напоителни системи
 • Селскостопански животни
 • Авансово плащане към доставчици

cover

 • Кредитът се предоставя под формата на  кредитна линия, овърдрафт и стандартен оборотен кредит
 • Размерът на кредита се определя от размера на очакваните/получени субсидии по схемите и мерките за директни плащания
 • Усвояване на договорената сума за посочената цел еднократно или на части
 • Възможност за касово и безкасово усвояване на средства от кредита
 • Срок на кредита – до 18 месеца, но не по-късно от 30.06. на годината, следваща отпускането на кредита
 • Без представяне на разходооправдателен документ
 • Залог на вземане върху средствата, които кандидатът за подпомагане очаква да получи по съответните схеми и мерки

cover

 • Земеделски производители, подпомагани чрез ДФЗ по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика на ЕС