Европейски програми

Кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС

Финансиране на проекти по европейски програми

Комбинация от инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС и мостови кредит за финансиране на ДДС

cover

 • Нисък процент на самоучастие
 • Висок процент на финансиране
 • Атрактивни нива на лихви, такси и комисиони
 • Възможност за финансиране до 100% от стойността на проекта при предоставяне на допълнително обезпечение
 • Възможност за финансиране на ДДС
 • Финансиране на дружества без бизнес история
 • Дълъг срок на издължаване според вида на инвестицията
 • Без такса за предсрочно погасяване при предсрочно погасяване на кредита с получената безвъзмездна помощ
 • Схемите за погасяване са съобразени с паричните потоци
 • Индивидуален погасителен план съобразен с характера на бизнеса

cover

 • Подходящ за клиенти, които са бенефициенти по програмите за безвъзмездна помощ, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

cover

 • Финансирането е допустимо за клиенти с одобрени проекти по всички програми на ЕС.
 • Кредитите за финансиране на проекти по европейски програми имат за цел да улеснят достъпа на Малките и средни предприятия до финансиране, като по този начин им дават възможност да повишат своята конкурентоспособност на пазара. Поради своята специфика и положителния си ефект върху българската икономика, тези кредити се предоставят при изключително изгодни условия.

cover

 • Комбинация от инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС и мостови кредит за финансиране на ДДС
 • Висок процент на финансиране – до 100% при представяне на достатъчно обезпечение
 • Нисък процент на самоучастие – 10% от стойността на проекта
 • Инвестиционният кредит се издължава с намаляващи вноски по главница при гъвкав погасителен план, съобразен с характера на бизнеса и вида на проекта
 • Могат да бъдат финансирани разходи, платими към специализирани предприятия за консултации и разработване на инвестиционни проекти, в т.ч. вече направени такива
 • Мостовият кредит се предоставя под формата на кредитна линия
 • Всички приемливи за Банката обезпечения