Кредити

Кредитна линия

Финансов продукт с възможност за многократно усвояване и погасяване, съобразено с характера на бизнеса с оптимално управление на лихвените разходи

cover

 • Гъвкаво финансиране за дългосрочно планиране на бизнеса
 • Финансов продукт, адаптиран към нуждите на клиента
 • Структуриране на кредитната сделка според специфичните изисквания на клиента
 • Бърз отговор след представяне на необходимите документи
 • Дълъг срок на издължаване – до 120 месеца
 • Индивидуален погасителен план съобразен с характера на бизнеса
 • Възможност за многократно усвояване и погасяване в размера и срока на кредита
 • Възможност за удължаване на срока
 • Без изискване за погасяване на лимита преди удължаване на срока
 • Без погасителен план
 • Оптимално управление на лихвените разходи

Допълващи продукти

cover

 • Финансиране на потребности, свързани с обичайната и ежедневна стопанска дейност
 • Плащания към доставчици с повтарящ се характер
 • Авансово плащане към доставчици
 • Увеличаване на асортимента
 • Предоставяне възможност за отложено плащане на Вашите клиенти
 • Повишаване нивото на материални запаси поради увеличение на приети поръчки
 • Повишаване нивото на материални запаси поради покачване на цените
 • Покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания
 • Подходящи дейности – търговия на дребно, магазини, складове и др

cover

 • Размерът на кредита се определя от платежоспособността на кредитоискателя, структурата на транзакцията и предложеното обезпечение – до 40% от годишните приходи от продажби
 • Усвояване на договорената сума за посочената цел еднократно или на части
 • Възможност за касово и безкасово усвояване на средства от кредита
 • За срок до 120 месеца в зависимост от предложеното обезпечение, структурата на транзакцията и клиентския профил
 • При рефинансиране на задължения към други банки се допуска включително финансиране на такси и комисиони, свързани с предсрочното погасяване на рефинансираната експозиция
 • Без представяне на бизнес план и прогнозни парични потоци
 • Всички приемливи за Банката обезпечения

cover

 • Плащания с повтарящ се характер
 • Периодично заплащане на настъпващи разходи за стоки и услуги
 • Предоставяне на отложено плащане за Вашите клиенти
 • Авансово плащане на поръчки към доставчици

Допълващи продукти