Кредити

Овърдрафт

Кредитен продукт, който се усвоява директно от разплащателната Ви сметка и с автоматично погасяване с всяко постъпление

cover

 • Гъвкаво финансиране за дългосрочно планиране на бизнеса
 • Финансов продукт, адаптиран към нуждите на клиента
 • Структуриране на кредитната сделка според специфичните изисквания на клиента
 • Бърз отговор след представяне на необходимите документи
 • Дълъг срок на издължаване – до 120 месеца
 • Индивидуален погасителен план съобразен с характера на бизнеса
 • Възможност за многократно усвояване и погасяване в размера и срока на кредита
 • Възможност за удължаване на срока
 • Без изискване за погасяване на лимита преди удължаване на срока
 • Незабавен достъп до допълнителни финансови средства
 • Усвояване от разплащателната Ви сметка и автоматично погасяване с всяко постъпление
 • Оптимално управление на лихвените разходи

cover

 • Финансиране  на потребности, свързани с обичайната и ежедневна стопанска дейност
 • Плащания към доставчици с повтарящ се характер
 • Авансово плащане към доставчици
 • Своевременно заплащане на стоки и услуги
 • Възникване на неочаквани разходи
 • Увеличаване на асортимента
 • Предоставяне възможност за отложено плащане на Вашите клиенти
 • Подходящи дейности – търговия на дребно, магазини, складове и др.

Допълващи продукти

cover

 • Размерът на кредита се определя от платежоспособността на кредитоискателя, структурата на транзакцията и предложеното обезпечение
 • До 40% от годишните приходи от продажби и до 40% от кредитните обороти по разплащателната сметка на кредитоискателя в Д Банк и в другите обслужващи банки за последните 12 месеца за съществуващи клиенти
 •  До 20% от годишните приходи от продажби и до 20% от кредитните обороти по разплащателната сметка на кредитоискателя в другите обслужващи банки за последните 12 месеца за нови клиенти
 • Размерът на кредита е съобразен с кредитния оборот по разплащателната Ви сметка в Д Банк и/или други обслужващи банки
 • Усвояване на договорената сума за посочената цел еднократно или на части
 • Усвояване и погасяване на средствата по Вашата разплащателна сметка без предварително заявление
 • Възможност за касово и безкасово усвояване на средства от кредита
 • За срок до 120 месеца в зависимост от предложеното обезпечение, структурата на транзакцията и клиентския профил
 • При рефинансиране на задължения към други банки се допуска включително финансиране на такси и комисиони, свързани с предсрочното погасяване на рефинансираната експозиция
 • Без представяне на бизнес план и прогнозни парични потоци
 • Всички приемливи за Банката обезпечения

Допълващи продукти

cover

 • Плащания с повтарящ се характер
 • Периодично заплащане на настъпващи разходи за стоки и услуги
 • Предоставяне на отложено плащане за Вашите клиенти
 • Авансово плащане на поръчки към доставчици