Банкови сметки

Специални сметки

Сметки със специално предназначение за специфичните нужди на Вашата професионална дейност

Д Банк открива СМЕТКИ съгласно чл.24 и чл.18 от Закона за ЧСИ (в лева или евро)

 • Специална сметка съгласно чл.24 ал.1 от Закона за ЧСИ за превеждане на парични средства получени от ЧСИ от осребряване на имуществото длъжниците по образувани при него изпълнителни производства
 • Сметка за лихвите начислени по Специалната сметка на ЧСИ
 • Сметка за получаване на такси и разноски по Тарифата за таксите и разноските към Закона за ЧСИ съгласно чл.24, ал.1, изр.3, пр.1
 • Сметка за парични средства от допълнителна дейност на ЧСИ по чл.18 от Закона за ЧСИ, съгласно чл.24, ал.1, изр.3

 Необходими документи

 • Карта/ Удостоверение за вписване в регистъра на Нотариалната камара
 • БУЛСТАТ/ЕИК

Д Банк открива специални сметки по чл. 25а от Закона за нотариусите инотариалната дейност (в лева или евро)

 • Специална сметка по смисъла на по чл. 25а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
 • Разплащателна сметка на нотариус

 Д Банк Ви предлага специална сметка на застрахователни брокери по чл. 155 от Кодекса за застраховането.

Сметката е предназначена за осъществяване на застрахователна дейност:

 • Превод на застрахователни премии
 • Превод на застрахователни обезщетения или парични суми за потребител на застрахователни услуги

Д Банк предлага разплащателни и специални клиентски сметки на адвокати и адвокатски дружества по чл. 39 от Закона за адвокатурата

Специална клиентска сметка - предназначена единствено за средства, постъпили от клиентите на адвоката/ адвокатското дружество.

По клиентската сметка имат право да внасят всички клиенти на адвоката/ адвокатското дружество, като от Банката не се изисква да упражнява контрол върху това, по смисъла на Закона за адвокатурата

По сметката могат да се превеждат суми за:

 • Заплащане за разноски, държавни такси и данъци на клиента
 • Заплащане на хонорари на лица, различни от адвоката
 • Извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента, съобразно сключения договор между клиента и адвоката
 • Други цели, предвидени в договора между адвоката и клиента

Необходими документи за откриване на сметка на адвокат:

 • Документ за самоличност
 • БУЛСТАТ/ЕИК
 • Адвокатска карта/Удостоверение за вписване в Адвокатската колегия

Необходими документи за откриване на сметка на адвокатско дружество:

 • Договор за съдружие по Закона за задълженията и договорите
 • Удостоверение или препис – извлечение от решението на адвокатския съвет за регистрация на договора за съдружие в адвокатския съвет
 • БУЛСТАТ/ЕИК
 • Документ за самоличност на представляващия адвокаското съдружие съгласно документите по т. 1 и 2 по-горе
 • Учредителен договор
 • Удостоверение за актуално правно състояние от окръжния съд по седалището на дружеството

При ЕСКРОУ сметка със специално предназначение, Банката гарантира, че изразходването на средствата се извършва при стриктно и пълно изпълнение на поставените по сделката условия. Търговска банка Д АД поема задължението да съблюдава за правилното разпореждане с внесените средства от страна на преговарящите страни в съответствие с предварително договорени условия.

Използват се основно при:

 • сделки за закупуване на недвижим имот
 • земя
 • предоставяне на услуги
 • закупуване на движимо имущество
 • покупко – продажба на дружестве
По сметката се набират средства с благотворителна цел за:
 • за лечение на лица
 • обучение на лица
 • подпомагане на лица с увреждания и деца без родители
 • за подпомагане на лица, пострадали от природни бедствия, както и за подпомагане на лица, участващи в социални, природозащитни, образователни, спортни, културни и други цели.
Целта, за която се открива сметката се определя от лицето, което я открива.