Търговско финансиране

Документарни акредитиви

Форма на плащане, при която банката поема неотменим ангажимент да осъществи плащане за стоки и услуги в полза на бенефициента, съгласно предвидените в условията на акредитива документи и срокове.

Документарният акредитив по вноса е неотменяем ангажимент на банката издател да плати на продавача, бенефициент по акредитива, договорените суми за търговски сделки, срещу представяне на изискуемите стоково-разпоредителни документи.

Търговска банка Д издава акредитиви по нареждане на свои клиенти срещу блокирани парични средства или одобрени кредитни лимити.

Банката издава акредитиви в местна и чуждестранна валута в съответствие с действащото в Република България законодателство, съответните Еднообразни правила и обичаи за документарните акредитиви (публикация на Международната търговска камара, Париж) и международната банкова практика в тази област.

Документарният акредитив по износа е неотменяем ангажимент на банката на купувача (издаващата банка), получен в Търговска банка Д,  в полза на продавача – бенефициент по акредитива, за плащане на определена парична сума, срещу представяне от бенефициента на предвидените в условията на акредитива документи, в установените срокове.

Осигурява твърд и независим ангажимент на банката, че експортираните стоки ще бъдат платени при представяне на документи в рамките на срока и в съответствие с акредитивните условия.

Търговска банка Д авизира получени акредитиви в местна и чуждестранна валута в съответствие с действащото в Република България законодателство, съответните Еднообразни правила и обичаи за документарните акредитиви (публикация на Международната търговска камара, Париж) и международната банкова практика в тази област.