Електронни канали

Д Инфо

Услуга за SMS & E-mail известяване Д Инфо е предназначена за физически и юридически лица и предоставя възможност да получавате своевременна и актуална информация, чрез SMS и/или E-mail.

Услуга за SMS & E-mail известяване Д Инфо е предназначена за физически и юридически лица и предоставя възможност да получавате своевременна и актуална информация, чрез SMS и/или E-mail при следните събития:

Платени съобщения за SMS известяване:

 • Превод от сметка или към сметка (вътрешнобанков/междубанков);
 • Операция на каса вноска и/или теглене на каса;
 • Салдо по сметка (ежедневно до 10:00, 12:00, 17:00 часа);
 • Падеж по депозит;
 • Промяна на статус дебитна/кредитна карта;
 • Преиздаване на дебитна/кредитна карта;
 • Операция (успешна и неуспешна) с дебитна/кредитна карта.

Безплатни съобщения за SMS известяване:

 • При излизане в просрочие по кредит/кредитна карта;
 • Формиране на извлечение по кредитна карта (на дата на извлечение);
 • Неразрешен овърдрафт по кредитна карта;
 • Падеж по кредитна карта;
 • Погасителна вноска по кредит (три дни преди падеж).

Всички имейл съобщения са безплатни.

Д Инфо се грижи за Вашата навременна, коректна информираност, като ви спестява време и средства, оптимизирайки контрола върху Вашите инвестиции.

Услугата се предоставя 24 часа, 7 дни в седмица и може да се ползва за получаване на своевременна информация при евентуални злоупотреби и неправомерни операции.

Такси, свързани с услугата:BGN
Единична цена0.14 лв. с включен ДДС за всеки SMS
Пакетна цена за 50 бр. SMS известия6.00 лв. с ДДС (крайна цена 12 стотинки с ДДС за един SMS)
Пакетна цена за 100 бр. SMS известия10.80 лв. с ДДС (крайна цена 11 стотинки с ДДС за един SMS)
Годишна такса1 лев
Таксата се събира в края на всяка календарна година от всички активни клиенти на банката, абонирани за услугата, независимо от момента на активиране на услугата.

Информация за пълната тарифа за таксите и комисионите по всички предлагани от Банката услуги за индивидуални клиенти и за юридически лица е достъпна от тук.

 1. Запознайте се с Общите условия
 2. Изтеглете и попълнете Искане за регистрация
 3. Представете попълненото искане в удобен за вас финансов център на банката, или
 4. Възможно е да подготвите всичко на място във финансов център, където нашите консултанти ще  ви съдействат бързо и лесно да изберете най-подходящите събития за известяване и ще ви регистрират за услугата.