Търговска банка Д АД е предвидила механизъм, който дава възможност на доставчиците трети страни да изпробват разработваните от тях техническите решения.


  1. Механизмът за изпитване е достъпен, считано от 14 март 2019 г., на следния адрес https://developer.dbank.bg/dbank-sb/psd2/.
  2. Банката предлага услугата Хелп деск за разработчици чрез своя доставчик Борика АД
  3. Механизмът за изпитване дава възможност на лицензираните (регистрираните) доставчици трети страни, както и на тези, които са подали заявление до своите компетентни органи за съответния лиценз (регистрация), за изпитване на специалния интерфейс на Банката, да използват сигурна, специална среда за изпитване с данни, които не принадлежат на реални ползватели на платежни услуги, относно:
  • стабилната и сигурна връзка;
  • способността на Банката и доставчици трети страни да обменят съответните сертификати в съответствие с член 34 от Регламент (ЕС) 2018/389;
  • способността за изпращане и получаване на съобщения за грешка в съответствие с член 36, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/389;
  • способността на PISP да изпраща и на Банката да получава нареждания за иницииране на плащане и способността на Търговска банка Д АД да предоставя исканата информация в съответствие с чл. 72, ал. 4, т. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи и член 36, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2018/389;
  • способността на AISP да изпраща и на Банката да получава заявки за достъп до данни за платежната сметка и възможността на Търговска банка Д АД да предоставя исканата информация в съответствие с член 36, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2018/389;
  • способността на CBPII и PISP да изпращат и на Банката да получава заявки от CBPII и от PISP и способността на Банката да изпраща потвърждение „да/не“ на CBPII и PISP в съответствие с член 36, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2018/389;
  • Методите за задълбочено установяване на идентичността са подробно описани в Техническите спецификации, които са предоставени от Банката на следния адрес: https://developer.dbank.bg/dbank-sb/psd2/documentation. Средствата за задълбочено установяване на идентичността се предоставят на ползвателя на платежни услуги от Банката и не касаят PISP и AISP.