Финансиране

Оборотно финансиране

Търговска банка Д АД Ви дава възможност да финансирате потребности, свързани с всекидневната Ви стопанска дейност: - покупка на суровини и материали - покупка на други краткотрайни активи - финансиране на текущи разходи


Кредит за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущи плащания, при който се договарят размера и крайния срок за погасяване, без да се определят междинни срокове за усвояване и погасяване. Предоставя се и се усвоява от Вашата разплащателна сметка, като автоматично се погасява с всяко постъпление по нея.

Необходими документи за кандидатстване:

Искане за кредит
Декларация за свързани лица
Декларация за липса на заведени дела от ЧСИ и ДСИ
Списък с необходими документи


Кредит за оборотни средства, при който се договарят размера /лимита/ и крайния срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита за предоставена за повторно усвояване. Лихва се заплаща само върху усвоената част от кредита. Финансиране до 100% от представените разходо – оправдателни документи.

Необходими документи за кандидатстване:

Искане за кредит
Декларация за свързани лица
Декларация за липса на заведени дела от ЧСИ и ДСИ
Списък с необходими документи


Срокът на ползване на кредита е 12 месеца с възможност за продължаване до 60 месеца. Кредитът се усвоява и погасява в рамките на договорения срок, като погасената част от кредитната линия се счита за предоставена за повторно усвояване.

Необходими документи за кандидатстване:

Искане за кредит
Декларация за свързани лица
Декларация за липса на заведени дела от ЧСИ и ДСИ
Списък с необходими документи


Срокът на кредита е 60 месеца, ползването му през първите 12 месеца е без намаляващи плафони, продължаването се извършва след преглед на финансовото състояние на клиента на всеки 12 месеца, в рамките на общия договорен срок. Погасяването се извършва по предварително договорен погасителен план, който се актуализира при всеки годишен преглед.

Необходими документи за кандидатстване:

Искане за кредит
Декларация за свързани лица
Декларация за липса на заведени дела от ЧСИ и ДСИ
Списък с необходими документи


Кредитът се усвоява еднократно или на части в договорен за това срок, след което се погасява по договорен погасителен план или еднократно.

Необходими документи за кандидатстване:

Искане за кредит
Декларация за свързани лица
Декларация за липса на заведени дела от ЧСИ и ДСИ
Списък с необходими документи