Управление на парични средства

Сметки

Специално разработени да посрещнат всички Ваши потребности и изисквания разплащателна, набирателна, ескроу сметка.

Разплащателната сметка е фирмена сметка, която ви осигурява достъп до пълната гама от банкови продукти и услуги, специално разработени да посрещнат всички Ваши потребности и изисквания. 

cover

Основни предимства:

 • Лесен достъп до информация за вашите сметки чрез електронното банкиране или в цялата клонова мрежа на Банката.
 • Удобство и сигурност при всекидневните ви операции. 


Разплащателната сметка Ви дава възможност да:

 • разполагате свободно със средствата, внесени по сметката
 • извършвате следните операции:
  • внасяне на суми в брой
  • превеждане на заплати на служители по техни сметки
  • теглене на суми в брой, превеждане на суми по срочни депозити
  • нареждане на преводи в страната и в чужбина
  • получаване на преводи от страната и от чужбина
  • безналични плащания на задължения за ел.енергия, вода, телефон, данъци
  • плащане на погасителни вноски по ползвани заеми.


Набирателната сметка е сметка за фирми в процес на учредяване в случаите, когато е необходимо да се набират средства за уставен капитaл на новоучредено дружество.

cover

При ЕСКРОУ сметка със специално предназначение, Банката гарантира, че изразходването на средствата се извършва при стриктно и пълно изпълнение на поставените по сделката условия. Търговска банка Д АД поема задължението да съблюдава за правилното разпореждане с внесените средства от страна на преговарящите страни в съответствие с предварително договорени условия.

Използват се основно при:

 • сделки за закупуване на недвижим имот
 • земя
 • предоставяне на услуги
 • закупуване на движимо имущество
 • покупко – продажба на дружествени дялове