Стажантска програма

Чрез нашата стажантска програма, ние ти предлагаме възможност да се запознаеш с дейността на структурите в Централното управление на Банката или с организацията на работата във финансовите ни центрове и офиси в страната.

Като участваш в стажантска програма, ще видиш отвътре как функционира една стабилна банкова институция в някое от следните направления:
 • С работата в Банкиране на дребно ще се запознаеш с основните продажбени процеси на продуктите на Банката и процеса на кредитиране за малък бизнес и физически лица.
 • В Корпоративния бизнес ще имаш възможност да си част от процеса на структурирането на кредитни сделки  и анализ на финансовите документи и на бизнеса на клиенти от корпоративния сегмент.
 • При Просрочени и проблемни кредити ще се запознаеш с методите на преструктуриране и предоговаряне на кредити с просрочени плащания на вноски и по събирането на вземанията на Банката от проблемни кредитни сделки.
 • В бизнеса на Финансови пазари и инвестиции ще се запознаеш с практиките по покупко-продажба на валута, управление на портфейл от ценни книжа, сключване на сделки с финансови инструменти на местни и чужди дългови и капиталови пазари и консултации на клиенти във връзка с предлаганите инвестиционни услуги на Банката.
 • В Управление на кредитния риск ще участваш в процеса по извършване на бизнес и финансов анализ на кредитоискатели и изготвянето на становища, определящи рисковия им профил.
 • В работата на звено Операции ще разбереш всичко за разплащанията в местна и чуждестранна валута, и за видовете платежни системи.
 • Чрез работата в Кредитна администрация ще се запознаеш с основните дейности по администриране на кредитните сделки.
 • В дейността на Главно счетоводство ще придобиеш опит в прилагането на счетоводна политика и организация на счетоводния документооборот и отчетност в Банката.
 • В работата на Планиране, контрол и финансова отчетност ще участваш във всички дейности, свързани с планирането и изготвянето на годишния бюджет и контрола по изпълнението му, изготвяне на различни видове отчети и информационно-аналитични доклади, свързани с бизнеса на Банката.
 • В дейността на Методология и организация на процесите ще участваш в разработването на вътрешни правила и процедури, анализа, дизайна и оптимизирането на бизнес процесите в Банката.
 • Чрез участието в работата по Правна дейност ще се включиш в решаването на правни казуси и ще подпомагаш изготвянето на становища по всички правни въпроси, свързани с дейността на Банката.
 • В областта на Управление на човешките ресурси ще съдействаш във всички процеси по цялостно управление на човешките ресурси – администрирането на персонала, подбора, управлението на възнаграждението, обучението и развитието на човешките ресурси в Банката.
 • В областта на Информационни технологии ще подпомагаш поддържането и развитието на информационните системи в Банката и ще участваш в различни проекти по внедряване на нови информационни системи и технологии.
 • В Киберсигурност ще подпомагаш поддържането и развитието на системите за киберсигурност в Банката и ще участваш в различни проекти по внедряване на нови контроли, системи и технологии. Ще се запознаеш с най-новите стандарти и способи за киберсигурност в условията на непрестанна дигитализация.
 • С работата в Информационна сигурност ще съдействаш за предотвратяване на различни видове банкови измами и ще участваш в изготване и прилагане на съответните регулации за камплайънс, като непрекъснато развиваш и сертифицираш знанията си.
 • При Вътрешен одит ще подпомагаш работата по спазването и прилагането на действащото законодателство и приетите вътрешни правила и политики във всички дейности на нашия бизнес.
 • С работата в Банкова сигурност и предотвратяване изпирането на пари ще съдействаш при предотвратяването и разкриването на незаконни действия и практики и ще подпомагаш работата по прилагането на банковите дейности, касаещи предотвратяването изпирането на пари и финансирането на тероризма.
 • При Д Застрахователен брокер ще съдействаш при изготвянето и сключването на всички видове застраховки, отнасящи се до нашите банкови и лизингови продукти.
 • В Д Лизинг ще участваш в процеса по изготвянето на различни видове лизингови сделки и тяхното обслужване.


В нашите офиси от Клонова мрежа в страната ще се запознаеш с цялостния работен процес, с продуктите и услугите на Банката, с основните процеси по обслужване на клиенти и ще натрупаш опит по прилагане  на различни продажбени техники и модели.  

Стажантската ни програма се провежда в периода от 1-ви април до 31-ви октомври и е с продължителност от 1 до 3 месеца с ежедневна пълна заетост в рамките на работното време на Банката.

cover

Чрез Стажантската програма на Д Банк имаш възможност:

 • да придобиеш професионален и практически опит в желано от теб направление;
 • да си част от професионален екип с дългогодишен опит в банковия сектор;
 • да изградиш корпоративно поведение в реална бизнес среда;
 • да изявиш способностите си и да останеш част от нашия екип.

За да се присъединиш към нашата Стажантска програма трябва:

 • да си студент III-ти или IV-ти курс или наскоро да си завършил своето образование;
 • да притежаваш висока мотивация и желание за придобиване на нови знания и умения;
 • да си екипен играч, който проявява сериозно и отговорно отношение към поставените му задачи;
 • да си инициативен и да приемаш новите предизвикателства с усмивка;
 • да притежаваш висока компютърна грамотност и да владееш английски език.


Ако желаеш да се присъединиш към нашия екип, можеш да кандидатстваш за стажантската ни програма, като изпратиш мотивационно писмо и СV на адрес internship@dbank.bg 

Нашата политика предвижда обработка на получените документи при стриктна конфиденциалност съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.