Търговска банка Д АД се стреми да осигури на своите клиенти най-високо качество на обслужването. Вашата удовлетвореност от ползваните продукти и услуги на Търговска банка Д АД е наш основен приоритет и затова, когато срещате трудности, имате въпроси или искате да подадете възражение или жалба, можете да ги споделите с нас.

Как да подам запитване, възражение или жалба?

Ако искате да направите запитване или да подадете възражение или жалба, можете да го направите писмено, в свободен текст или ползвайки Формуляр на потребителя, който е на Ваше разположение във всеки офис на банката или тук, след което можете да го подадете по един от следните начини :

  • Във всеки офис на Банката;
  • По електронна поща на мейл адрес: dbank@dbank.bg
  • На адрес в Централно управление на Банката:

Търговска банка Д АД
София 1606, бул. „Генерал Тотлебен” 8

За колко време ще получа отговор?

Максималният срок за разглеждане и отговор от страна на банката по подадено писмено запитване, възражение или жалба е до 30 дни от регистриране на документа с входящ номер и дата в банката. При възражение във връзка с предоставена платежна услуга, банката ще Ви отговори в 14-дневен срок от подаването му в банката. 

Как ще получа отговора?

Официален отговор от страна на Банката ще получите по начина, по който сте изпратили съответното запитване, възражение или жалба. В случай че предпочитате друг начин на уведомяване, молим да го упоменете предварително, при подаване на жалбата.

Ако нашето становище не Ви удовлетворява?

Когато запитването, жалбата или възражението е свързано с кредити на физически лица, разполагате с допълнителна възможност за алтернативно разрешаване на спорове, като можете да сезирате Секторната помирителна комисия, разглеждаща спорове в областта на финансови услуги, към Комисията за защита на потребителите. Търговска банка Д АД също ще участва в помирителното производство.

Ако възражението, съответно жалбата са свързани с ползвани платежни услуги и платежни системи в банката, можете да отнесете запитването си и към Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите.