Раздел 1 - Задължително съдържание 

Търговска банка Д АД осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: Уебсайт на адрес: https://www.dbank.bg  
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

 • Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

 • Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на Търговска банка Д АД са описани по-долу в таблицата

Изискване на стандарта 

Пояснения

Текстово представяне на нетекстовата информация    

Частично осигурено
В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите

Не е осигурено

Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)

Не е осигурено

Изключва се представяне на текст във вид на изображение

Частично осигурено
Спазено е с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма

Изключва се представяне на текст във вид на изображение без изключения

Частично осигурено
Изключение са инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма

Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др

Не е осигурено

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения

Не е осигурено

Предположения за корекция при въвеждане на данни

Не е осигурено

Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни)

Не е осигурено

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 29.09.2023


Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 29.09.2023

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт: за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: dbank@dbank.bg

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: възможност за предоставяне на обратна връзка през форма на корпоративен сайт тук: https://www.dbank.bg/bg/kontakti

Процедура по прилагане

1. На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Търговска банка Д АД, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Ако искате да направите запитване или да подадете възражение или жалба, можете да го направите писмено, в свободен текст или ползвайки Формуляр на потребителя, който е на Ваше разположение във всеки офис на банката или тук, след което можете да го подадете по един от следните начини :

 • Във всеки офис на Банката;
 • По електронна поща на мейл адрес: dbank@dbank.bg
 • На адрес в Централно управление на Банката:

Търговска банка Д АД
София 1606, бул. „Генерал Тотлебен” 8

- Сигналът се разглежда в срок до 30 дни от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

 1. В случай че Банката:
 • не отговори на сигнала в посочения по- горе срок или
 • не предприеме мерките за отстраняване на нарушението за достъпността, посочени в отговора на сигнала.

Подателят на сигнала може да подаде жалба до Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ по следните начини:

 • на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
 • чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
 • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000. 3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Раздел 2 - Препоръчително съдържание 

Търговска банка Д АД се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на  наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. 

Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт на агенцията. 

Търговска банка Д АД се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.