Банкови гаранции

Финансов продукт, представляващ поет от Банката писмен неотменяем ангажимент за плащане по нареждане на клиент–наредител към бенефициент на определена сума, в случай на неизпълнение на поети задължения.

Виж още

Документарни акредитиви

Форма на плащане, при която банката поема неотменим ангажимент да осъществи плащане за стоки и услуги в полза на бенефициента, съгласно предвидените в условията на акредитива документи и срокове.

Виж още

Документарно инкасо

Документарното инкасо, което се дели на два вида - инкасо по износа и инкасо по вноса, е форма на разплащане срещу представяне на стоково-разпоредителни документи.

Виж още

Цесия

Финансов продукт за оборотно финансиране, чрез възмездно прехвърляне към банката на възникнали парични вземания на корпоративни клиенти от техни контрагенти.

Виж още