БЮЛЕТИНИ ЗА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И МЕТОДИКА

Уважаеми клиенти,

За периода от 1-ви март 2019 до 31-и август 2019 г. (за 6-месечен EURIBOR) и от от 1-ви март 2019 до 28-и февруари 2020 г. (за 12-месечен EURIBOR) Банката работи със следните стойности на референтни индекси при кредити за физически лица:

  • 6-месечен EURIBOR: -0,229
  • 12-месечен EURIBOR: -0,108