БЮЛЕТИНИ ЗА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И МЕТОДИКА

Уважаеми клиенти,

За периода от 1-ви март 2022 до 31-и август 2022 г. (за 6-месечен EURIBOR) и от 1-ви март 2022 до 28-и февруари 2023 г. (за 12-месечен EURIBOR) Банката работи със следните стойности на референтни индекси при кредити за физически лица:

  • 6-месечен EURIBOR: -0,480
  • 12-месечен EURIBOR: -0,348