Финансиране

Инвестиционно финансиране

Финансови продукти, специално разработени за корпоративни клиенти, желаещи да инвестират в разширяване на бизнеса си.

cover

Търговска банка Д АД ви дава възможност да инвестирате в разширяване на бизнеса си

  • За покупка на недвижим имот (за земя и/или производствени, административни, логистични сгради, т.н.).
  • За подобрения, ремонт на сгради собственост на фирмата.
  • За ново строителство, изграждане, строеж или разширяване на недвижим имот, собственост на компанията.
  • За покупка на ДМА (машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, т.н.).
  • За покупка на софтуер, компютърен хардуер и периферни устройства за нуждите на бизнеса.
  • За рефинансиране на съществуващ инвестиционен кредит от друга банка.
  • Други инвестиционни разходи, във връзка с дейността на компанията.
Кредитите се усвояват и погасяват по договорен с клиента погасителен план, съобразен с потребностите на клиента и източниците за погасяването му. Максимален срок – до 120 месеца.

Необходими документи за кандидатстване:

Искане за кредит
Декларация за свързани лица
Декларация за липса на заведени дела от ЧСИ и ДСИ
Списък с необходими документи