Търговско финансиране

Банкови гаранции

Финансов продукт, представляващ поет от Банката писмен неотменяем ангажимент за плащане по нареждане на клиент–наредител към бенефициент на определена сума, в случай на неизпълнение на поети задължения.  • Гаранции за участие в търг – издават се в полза на организатори на търг и гарантират сключването на договор от наредителя или изпълнението на представената от наредителя оферта;
  • Гаранции за връщане на аванс – издават се за гарантиране на връщането на авансово получена сума по силата на договор между наредителя и негов контрагент – бенефициент;
  • Гаранции за добро изпълнение – издават се за гарантиране точното изпълнение на задълженията на наредителя по договор с бенефициент;
  • Гаранции за изпълнение на парично задължение – издават се за гарантиране плащането на наредителя в полза на негов кредитор, по сключен между тях договор;
  • Лимит за множество банкови гаранции - представлява определен от Банката текущ лимит, до размера на който тя поема ангажимента да издава гаранции. Общият размер на действащите гаранции, издадени по договора, не може да надвишава договорения лимит. При одобрен общ лимит имаме възможност за бързо издаване на множество отделни банкови гаранции.