Кредити

Стандартен кредит за оборотни средства

Гъвкаво финансиране за дългосрочно планиране на бизнеса с регулярно намаляване на дълга и подходящо структуриран погасителен план

cover

 • Гъвкаво финансиране за дългосрочно планиране на бизнеса
 • Финансов продукт, адаптиран към нуждите на клиента
 • Структуриране на кредитната сделка според специфичните изисквания на клиента
 • Регулярно намаляване на дълга
 • Бърз отговор след представяне на необходимите документи
 • Дълъг срок на издължаване – до 60 месеца
 • Индивидуален погасителен план съобразен с характера на бизнеса
 • Възможност да разгърнете потенциала на бизнеса си

cover

 • Финансиране  на потребности, свързани с обичайната и ежедневна стопанска дейност
 • Увеличаване на асортимента
 • Поддържане на по-големи складови наличности
 • Повишаване нивото на материални запаси поради увеличение на приети поръчки
 • Повишаване нивото на материални запаси поради покачване на цените
 • Ползване на отстъпки при закупуване на големи количества
 • Покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания
 • Стартиране на нова дейност
 • Привличане на нови доставчици или клиенти

cover

 • Размерът на кредита се определя от платежоспособността на кредитоискателя, структурата на транзакцията и предложеното обезпечение – до 40% от годишните приходи от продажби
 • Усвояване на договорената сума за посочената цел еднократно или на части
 • Издължаване при договорен погасителен план и условия
 • Възможност за касово и безкасово усвояване на средства от кредита
 • За срок до 60 месеца в зависимост от предложеното обезпечение, структурата на транзакцията и клиентския профил
 • При рефинансиране на задължения към други банки се допуска включително финансиране на такси и комисиони, свързани с предсрочното погасяване на рефинансираната експозиция
 • Без представяне на бизнес план и прогнозни парични потоци
 • Всички приемливи за Банката обезпечения

Допълващи продукти

cover

 • Клиенти Малък бизнес, които развиват и разширяват своята дейност
 • Фирми с изразена сезонност в дейността