Търговско финансиране

Банкови гаранции

Финансов продукт, представляващ поет от Банката писмен неотменяем ангажимент за плащане по нареждане на клиент–наредител към бенефициент на определена сума, в случай на неизпълнение на поети задължения.

cover

 • Осигурява сигурност на гарантираните плащания
 • Силен инструмент за обезпечаване на различни задължения
 • Гарантира способността на бизнес клиентите да изпълняват договорните си задължения
 • Всеки етап от сделката може да бъде защитен посредством банкова гаранция
 • Възможност за постигане на по-добри условия по търговската сделка
 • Лесно достъпен банков продукт за търговско финансиране

cover

Банкови гаранции в местна и чуждестранна валута за:

 • Плащане
 • Участие в търг
 • Добро изпълнение на договора
 • Авансово плащане
 • Митнически цели
 • Гаранционно обслужване
 • Обезпечение по кредит

Издадените банкови гаранции са:

 • Обезпечени с пълно парично покритие и с обезпечение, различно от парични средства
 • В рамките на предварително договорена кредитна линия

cover

 • Банковата гаранция представлява поет от Банката писмен неотменяем ангажимент за плащане по нареждане на клиент – наредител към бенефициент за заплащане на определена сума в случай на неизпълнение на поети задължения.
 • Не е самостоятелна форма на плащане, затова често се прилага в съчетание в акредитив и документарно инкасо.
 • Инструмент за обезпечаване на задълженията по търговски договор, а не за плащане.
 • Задължението на Банката е неотменяемо и безусловно и не поражда ангажимент за Банката за изпълнение на основния договор.
Бизнес клиенти, които се нуждаят от този финансов инструмент в съответствие с изискванията на дейността им