Кредити

Инвестиционен кредит

Финансиране за реализиране на инвестиционните Ви планове

cover

 • Иновативно решение за подобряване на бизнеса
 • Финансов продукт, адаптиран към нуждите на клиента
 • Подходящо структуриране на кредитната сделка и схемите за погасяване според специфичните изисквания на клиента
 • Регулярно намаляване на дълга
 • Схемите за погасяване са съобразени с паричните потоци
 • Бърз отговор след представяне на необходимите документи
 • Дълъг срок на издължаване – до 120 месеца
 • Индивидуален погасителен план съобразен с характера на бизнеса
 • Възможност да разгърнете потенциала на бизнеса си

cover

 • Покупка и ремонт на производствени предприятия, офиси, магазини, складове и други недвижими имоти
 • Покупка на машини, оборудване, обзавеждане
 • Покупка на софтуер, системи за управление и други
 • Рефинансиране на извършени инвестиционни разходи
 • Реконструкция, разширяване и модернизиране
 • Оптимизиране на производствени разходи
 • Увеличаване на производствения капацитет
 • Подобряване качеството на произвежданите продукти

cover

 • Размерът на кредита се определя от платежоспособността на кредитоискателя, структурата на транзакцията и предложеното обезпечение
 • Усвояване на договорената сума за посочената цел еднократно или на части
 • Издължаване при договорен погасителен план и условия
 • Възможност за касово и безкасово усвояване на средства от кредита
 • За срок до 120 месеца в зависимост от предложеното обезпечение, структурата на транзакцията и клиентския профил
 • При рефинансиране на задължения към други банки се допуска включително финансиране на такси и комисиони, свързани с предсрочното погасяване на рефинансираната експозиция
 • Без представяне на бизнес план
 • Всички приемливи за Банката обезпечения