cover

С приемането на новия Закон за обществените поръчки през февруари 2016 се предвижда използването на застрахователен договор като гаранция за изпълнение на обществена поръчка. Чл. 111 от новия Закон за обществените поръчки предвижда три вида гаранция за изпълнение на Договор за обществена поръчка:

  • парична гаранция
  • банкова гаранция
  • застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.


В досегашната практика възможностите бяха ограничени до банкова или парична гаранция. Въвеждането на гаранция под формата на застраховка е новост в България, но е дългогодишна практика в останалите европейски страни.

Най-важните предимства на застраховката на гаранции са:

  • Не блокира средства
  • Не налага запори върху активи на изпълнителя


Това позволява на изпълнителя да разполага с оборотен капитал и по този начин да участва в много повече проекти, отколкото иначе би могъл. Това важи в особена сила за МСП, които много често след поемането на един по-голям обект, тотално блокират възможностите си за други.

Застраховка Гаранция представлява тристранен договор между Възложителя, Изпълнителя и Застрахователя, който гарантира изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения. Той не представлява класическа форма на застраховка, но се предлага като такава, тъй като по своята същност е механизъм за прехвърляне на риск. Особеност на такъв тип договор е, че той винаги се сключва между три страни, а изплащането на обезщетение активира правото на суброгация на Застрахователя спрямо Застрахования. Застраховката на гаранции не може да съществува самостоятелно, а винаги се сключва като допълнение към подписан Договор за изпълнение.