Банкови преводи

Преводи в лева

са възможни между сметки на един и същи титуляр, между сметки на различни титуляри, към сметки на бюджетни разпоредители.

Преводи през БИСЕРА:
сметките на клиентите се заверяват в зависимост от установените часове за извършване на сетълмент на системата БИСЕРА – в 10 часа, в 13.30 часа и в 16 часа, без такси и комисиони за получателите.

Преводи през РИНГС:
сметките на клиентите се заверяват в момента на получаване на средствата в банката, без такси и комисиони за получателите.

Банката извършва междубанковите преводи чрез:

• БИСЕРА (за обикновени разплащания до 99 999.99 лв.)
• РИНГС (за спешни разплащания до 99 999.99 лв. и всички разплащания равни на или надвишаващи 100 000 лв.).

Крайни часове за приемане на платежни нареждания в офис на Търговска Банка Д АД:

междубанкови преводи чрез БИСЕРА


до 15.00 часа за изпълнение в същия работен ден

след 15.00 часа за изпълнение  на следващ работен ден
 

междубанкови преводи чрез РИНГС


до 15.00 часа за изпълнение в същия работен ден

след 15.00 часа за изпълнение на следващ работен ден
 


Извършват се без наличие на открита в банката сметка, на името на наредителя.

Средствата, които се превеждат, както и таксата за превода, се внасят на каса в брой от наредителя.

За преводи над 10 000 лева банката изисква от наредителя да представи документи като при откриване на сметка, както и да представи Декларация за произход на средствата.

Срок за приемане и изпълнение:

За преводи през БИСЕРА:

  • Платежни нареждания получени до 15 часа се изпълняват в същия работен ден
  • Платежни нареждания получени след 15 часа , но в рамките на работното време на банката се изпълняват в същия работен ден, но се получават на следващия работен ден по сметката на бенефициента

За преводи през РИНГС:

  • Платежни нареждания получени до 15 часа се изпълняват в същия работен ден
  • Платежни нареждания получени след 15 часа се изпълняват на следващия работен ден