Кредити

Микрокредити

С микрокредите на Д Банк - микрокредит за оборотни средства и микро овърдрафт, получавате възможност за оптимално управление и планиране на лихвените Ви разходи.

cover

 • Стандартизирани кредити до 35 000 лева
 • Конкурентни параметри
 • Оптимални условия
 • Ясни критерии
 • Опростена процедура
 • Бързо одобрение
 • Обезпечават се само със солидарна отговорност от собствениците и/или управителитеcover

 • Приложими за Малък бизнес и лица, упражняващи свободни професии, само когато се финансират разходи, свързани с дейността им като стопански субекти
 • Видове - Микрокредит за оборотни средства и Микроовърдрафт
 • Възможност за оптимално управление на лихвените разходи (овърдрафт)
 • Планиране на разходите за обслужване на кредита в месечния бюджет (кредит с погасителни вноски)

cover

 • Размерът на кредита зависи от реализираните приходи от обичайна дейност и от цялата кредитна експозиция от оборотни кредити
 • Средставата от кредита се изразходват целево, но усвояването не е обвързано с представяне на разходооправдателни документи
 • Собствениците и/или Управителите гарантират солидарно обслужването на кредита
 • Солидарните длъжници следва да имат доход, достатъчен за покриване на месечните лихвени плащания по кредита
 • Клиентите следва да отговарят на кредитни и финансови критерии
 • Възможност за издаване на кредитна карта с лимит до 3% от размера на кредита, минимум 500 лева, бизнес дебитна карта и активно интернет банкиране
 • Срок за отговор - до 3 дни след представяне на всички необходими документи

cover

 • Клиенти Малък бизнес и лица, упражняващи свободни професии, с минимум 12 месеца бизнес история, поне една приключена финансова година, без допускана забава в плащанията над 30 дни и липса на публични задължения и изпълнителни дела