Банкови преводи

Преводи във валута

и плащания в страната и чужбина в пет основни вида чуждестранна валута - EUR, USD, CHF, GBP и TRY при стриктно спазване на действащото в страната валутно законодателство. С турски лири Банката извършва само безкасови операции.

Получавате суми във валута по Ваша сметка в Търговска Банка Д АД от други български банки, както и от чуждестранни банки от цял свят.

Д Банк поддържа кореспондентски отношения с водещи банки в чужбина, което улеснява получаването на парични преводи, наредени чрез банка от различни точки по света.

Какво трябва да знаете?

Необходимо е да посочите на наредителя точните банкови детайли за Вашата сметка, които включват:

 • Пълно име на получателя - Вашите имена
 • Адрес
 • IBAN в Търговска Банка Д АД
 • Банка: D Commerce Bank, Bulgaria, Sofia
 • BIC/SWIFT код: DEMI BG SF

Сроковете на изпълнение са съобразени с обичайната банкова практика - при разплащания в левове и чуждестранна валута вальор на заверка на кореспондентската или сетълмент сметка на Банката.

При разплащания в чуждестранна валута от държави извън ЕС и ЕИП сметката на клиента се заверява на следващ работен ден с вальор датата на постъпване на средствата по кореспондентската сметка на Банката.

Плащанията в чуждестранна валута се извършват чрез международната система за разплащания SWIFT и с посредничеството на банките - кореспонденти на Търговска Банка Д АД.

Какво трябва да знаете?

Д Банк АД предлага на своите клиенти услуга за извършване на трансгранични преводи, съгласно техни платежни нареждания, които се изпълняват при следните условия съгласно вальор и вид на валутата на превода, указани от Клиента, както следва:

 1. Платежно нареждане в EUR с посочен вальор „Същия работен ден” и прието в Банката до 14:00 часа на същия работен ден, се обработва и изпълнява в рамките на същия работен ден.
 2. Платежно нареждане в друга чуждестранна валута /без EUR/, с посочен вальор „Същия работен ден” и прието в Банката до 12:00 часа на същия работен ден, се обработва и изпълнява в рамките на същия работен ден.
 3. Платежно нареждане в чуждестранна валута, прието в Банката до 15:30 часа на работния ден и с посочен вальор „Следващ работен ден”, се обработва и изпълнява с вальор „Следващ работен ден”.
 4. Платежно нареждане в чуждестранна валута, прието в Банката до 16:00 часа на работния ден и с посочен тип на превода „Обикновен” с вальор „Два работни дни” или без посочен вальор, се обработва и изпълнява с вальор „Два работни дни”.


Вид чуждестранна валута

Указан от Клиента тип на превода

Час на приемане на нареждането в Банката

Изпълнява се с вальор

за всички видове

Обикновен превод

/SPOT вальор, нормален /

До 16:00 часа

на работния ден

Два банкови работни дни

за всички видове

Вальор – следващ работен ден

/ТОМ вальор, експресен/

До 15:30 часа

на работния ден

Следващ работен ден

За EUR

Вальор – същия ден

/експресен превод/

До 14:00 часа

на работния ден

Същия работен ден

За всички останали видове

Вальор – същия ден

/експресен превод/

До 12:00 часа

на работния ден

Същия работен ден


Платежно нареждане за превод в чуждестранна валута, прието в Банката след посочените по-горе часове, се счита за получено на следващ работен ден и се изпълнява на следващия работен ден с вальор, съответстващ на указания от Клиента тип на превода.

Изисквания за представяне на информация и документи

При нареждане на преводи в чуждестранна валута за получатели в трети страни (извън ЕС), задължително се изисква попълване на:

 • Декларация по чл. 2 ал.1 от Наредба №28 на БНБ - за преводи равни на или надвишаващи равностойността на 30 000 лева;
 • Копия от документи – основание за извършване на плащането, съгласно Валутния закон и Наредба № 28 на БНБ и МФ;
 • Декларация за произход на средства съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари - за преводи равни на или надвишаващи равностойността на 30 000 лева.Всяко местно юридическо лице или едноличен търговец, сключило сделка по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон, подава декларация пред БНБ и удостоверява пред банката декларирането.

Плащания, наредени в полза на бенефициенти от ОАЕ

Всички плащания, наредени в полза на бенефициенти от ОАЕ, трябва да съдържат 3-буквен код, указващ предназначението на плащането. Изборът на код следва да е обвързан и да допълва информацията, попълнена в полето „Основание". Например, ако плащането е за закупена стока и в тази връзка са цитирани номера на фактури, като код следва да се впише GDS.  Списък с кодовете може да видите тук. В случай че такъв код не бъде посочен, преводът може да бъде рекламиран/върнат, което ще доведе до допълнителни разноски за наредителя.

Търговска Банка Д АД поддържа кореспондентски отношения с водещи банки в чужбина, като предоставя навременни професионални услуги в областта на всички видове разплащания, включително и Western Union.
Вашите международни разплащания и операции на паричните и валутните пазари могат да се извършват чрез следните банки:

Списък на банките-кореспонденти

Банка-кореспондент

Валута

S.W.I.F.T 

1.

The Bank of New York Mellon, New York

USD

IRVTUS3N

2.

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

USD

RZBAATWW

3.

The Bank of New York Mellon, Frankfurt

EUR

IRVTDEFX

4.

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

EUR

RZBAATWW

5.

The Bank of New York Mellon, New York

GBP

IRVTUS3N

6.

The Bank of New York Mellon, London

CHF

IRVTGB2X

7.

Nurol Investment Bank Inc. (Nurol Yatırım Bankası A.Ş.) İstanbul

TRY

NUROTRIS