Д Банк отново удължава срока за кандидатстване по механизмите за отсрочване на кредитни задължения, във връзка с пандемията от COVID-19

Д Банк отново удължава срока за кандидатстване по механизмите за отсрочване на кредитни задължения, във връзка с пандемията от COVID-19

Търговска банка Д АД продължава да подкрепя своите клиенти в динамичната обстановка на глобална пандемия, като удължава срока на предлаганите възможности за отсрочване на кредитни задължения на тези от Вас, които имат или се очаква да имат затруднения с обслужването на своите задължения, съгласно сключения с банката договор, във връзка с пандемията от COVID-19 и съгласно Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с предприетите от органите на Република България действия за ограничаване на пандемията от COVID-19 и последиците от тях. За целта клиентите (физически или юридически лица) следва да са изтеглили кредита си преди 31.03.2020 г., да са го обслужвали редовно или не са в просрочие по-голямо от 90 дни към 01.03.2020 г. и към датата на подаване на искането, както и да са заявили изрично желанието си чрез подадено заявление до 23.03.2021 г., в което аргументирано да опишат причините за исканата отсрочка. Удължаването на срока на действие на реда за отсрочване на задължения се отнася и за експозиции, за които е извършвано отсрочване по този Ред преди 30.09.2020 г., като те  могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият срок не надвишава 9 месеца.

Възможните механизми за отсрочване са:

  • Отсрочване на главница и лихва за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г., като след изтичане на острочката се прилага нов погасителен план;
  • Отсрочване на главница за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г., като след изтичане на отсрочката се прилага нов погасителен план;
  • Предоговаряне на плащания по главницата или минимална погасителна вноска по револвиращи продукти - кредитна карта, кредит-овърдрафт и кредитна линия за срок до 9 месеца, но не по- късно от 31.12.2021 г.

Кредитните продукти, които могат да бъдат отстрочени по някой от механизмите, са:

  • Потребителски, потребителски с ипотека и жилищни кредити, кредитни карти и кредит-овърдрафт за физически лица;
  • Инвестиционни и оборотни кредити, кредитни линии и овърдрафти, кредитни карти за всички бизнес клиенти, публични дружества и общини.

Всеки клиент, желаещ да се възползва от възможностите на механизмите за отстрочване, следва да подаде заявления (лично в офис на банката или по e-mail), като в него изрично посочва какви са затрудненията, които изпитва, и възможностите за заплащане на вноските по кредитите, които ползва. Заявлението за физически лица може да получите в офис на банката или да изтеглите от сайта ни - тук, а юридическите лица следва да подадат заявление в свободен текст. Допълнителна информация може да получите на телефоните на нашия Кол център – 0700 40 400 или във всеки офис на банката в цялата страна.