"Д Банк” с изгодни кредити за малки и средни предприятия


„Търговска банка Д” (Д Банк) подписа споразумение с Националния гаранционен фонд на 7 май 2014 г. за гарантиране на портфейл от кредити с цел улесняване на финансирането за микро, малкия и средния бизнес.

Ресурсът, предоставян от Банката по тази гаранционна схема, ще подобри условията за финансиране на МСП, изразяващи се в гаранция върху 50% от размера на финансирането.

Максималният размер на кредитите - оборотни или инвестиционни, отпускани от Банката за един клиент или свързани лица, е 500 хил. лв. или еквивалента им в евро.

Кредитите се предлагат при изгодни условия и лихви, с максимален срок на погасяване съответно до 60 и 84 месеца и възможност за договаряне на гратисен период. За обезпечение ще се приемат недвижими имоти, залог на ДМА и СМЗ или вземания, като изискването за покритие на кредита е минимум 80% от приетата от Банката пазарна стойност на одобрените обезпечения.

Повече инфо може да получите от офисите на Д Банк.