„Д Банк” с изгодни заеми за газифициране в Свиленград

Финансовият център на „Д Банк” в Свиленград вече предлага изгодни кредити за газификация, предназначени за изграждане на дворни мрежи, вътрешни газови инсталации, покупка, доставка и монтаж на газови уреди и съоръжения.
Размерът на кредитите е 10 000 лв. или  равностойността им в евро, а срокът на погасяване - 60 месеца. Лихвите са изключително изгодни - 10.5% за кредитите в евро и 12.5% за тези в левове, сформирани от основния базов лихвен процент на Банката към м. септември с надбавка от 1%.
Банката приема за обезпечение платежоспособни поръчители, както и залог – трудово възнаграждение или пенсия, превеждани по сметка в Банката. Възможно е и залог на влог или депозит, разкрити в Банката, или ипотека върху недвижим имот, като в този случай размерът на кредита достига до 70% от ликвидационната стойност на имота.
Таксите на тези кредити също са максимално занижени и изгодни за клиентите.
За отпускането на тези кредити е необходимо да се представи договор, сключен с фирма, извършваща услугите по изграждане на инсталации, покупка, доставка и монтаж, както и проформа фактура за газовите съоръжения.
Чрез изгодните кредити на „Д Банк” за евтиното синьо гориво се намаляват разходите за отопление и се постига желания комфорт през студените зимни месеци.
Повече информация от ФЦ „Свиленград”, тел. 0379/7 43 80.