Д Банк с повишен кредитен рейтинг

Д Банк с повишен кредитен рейтинг

БАКР – Агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР) повиши дългосрочния рейтинг по национална скала на Търговска банка Д АД от BBB (BG) на ВBB+ (BG), както и краткосрочния рейтинг по национална скала от A-3 (BG) на A-2 (BG), като определя перспективата по тях на „стабилна”,

Повишение има и при дългосрочния рейтинг на финансова сила от BB на BB+, при запазен краткосрочен рейтинг B, с което, в продължение на присъдената на предишния годишен преглед положителна перспектива, агенцията изразява становището си за утвърждаване на положителните изменения от предишния период - високи темпове на ръст на привлечени средства и активи, устойчивост и подобряване на финансовите резултати и показатели за дейността на банката, ръста на капиталовата база и капиталовата адекватност и затвърждаване на подобрението в показателите за качеството на кредитния портфейл.

В разглеждания период Търговска банка Д АД продължава да отчита подобрение в дейността и постигнатите резултати, като при голяма част от показателите в допълнение на затвърждаването на положителните трендове се наблюдава благоприятно позициониране спрямо средните стойности за банковата система в страната. Продължава и устойчивото подобряване на качеството на кредитния портфейл.

БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета. Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари