Промени в Надзорния съвет на Търговска банка Д АД

Промени в Надзорния съвет на Търговска банка Д АД

Г-н Фуат Гювен, собственик на 66,7% от капитала на Търговска банка Д АД, бе вписан като член на Надзорния съвет на банката. Г-н Гювен ще бъде също и председател на Надзорния съвет.

Г-жа Емел Гювен Бардъз беше освободена като член на Надзорния съвет. Тя ще продължи да подпомага дейността на банката като съветник на председателя на Надзорния съвет и ще подписва вътрешнобанкови документи в това си качество.

Промените са отразени по партидата на Търговска банка Д АД в Търговския регистър на 29.12.2017.