„Търговска банка Д“ АД успешно премина прегледа на качеството на активите и стрес тестаОт „Търговска банка Д“ АД не се изисква прилагането на допълнителни мерки за засилване на капиталовата позиция.На 13 август 2016 г. Българска народна банка (БНБ) публикува резултатите на българските банки от прегледа на качеството на активите и стрес теста, проведени съгласно изискванията и методологията на Европейската централна банка, гарантиращи прозрачност и унифициран подход.

Прегледът на качеството на активите включваше оценка на прилаганите от Банката правила, политики и процедури, чиято адекватност и съответствие със стандартите бяха потвърдени в хода на проверката.
По време на прегледа на качеството на активите беше селектиран портфейл от кредитни експозиции, които да бъдат прегледани на индивидуална база, като за Банката този преглед покри 76% от кредитния портфейл.

Качеството на предоставените от клиентите на Банката обезпечения също бяха обект на проверка.

Портфейлът от ценни книжа, държани до падеж, както и придобитите имоти бяха подложени на тест за качество и индикации за обезценка.

Отчетените резултати показват, че Д Банк е преминала успешно теста, като отчита капиталова адекватност за 2015 г. от 20,1%, а процентът при прегледа на качеството на активите е 19,9%. Банката покрива също така и минималните изисквания за капиталова адекватност, съгласно СЕТ1 до края на 2018 г., като при базисния (нормален) сценарий постигнатите нива са 20,4%, а при утежнения (неблагоприятен) вариант те са 13.7%.

Сценариите за стрес тест показват капацитета и възможностите на банките да абсорбират и да устояват на множество шокове.

Резултатите от стрес теста потвърждават, че „Търговска банка Д“ АД е адекватно капитализирана и разполага с буфери, чрез които да се противопостави на евентуални загуби и икономически шокове.

Банката предвижда да продължи да прилага консервативен подход при оценка на рисковите си активи, като ще съобрази и отрази опита натрупан по време на процеса по прегледа на качеството на активите.

                                                                                                                                             от ръководството на
                                                                                                                                             „Търговска банка Д“ АД