“Търговска банка Д” увеличи капитала си


На 29 април 2014 г. “Д Банк” вписа в търговския регистър увеличение на капитала си от 50 000 000 на 75 000 000 лв., издавайки нови 25 000 акции, които, както досегашните, са обикновени, безналични, с право на глас, всяка с номинална стойност 1000 лв.

Новите акции бяха записани от дружеството Фортера” ЕАД, като стойността им бе внесена чрез непарична вноска, представляваща право на собственост върху урегулиран поземлен имот в София заедно с разположената на него седеметажна административната сграда на централното управление на банката. Предвид горното Фортера”  ЕАД стана акционер в Търговска банка Д АД с дял в капитала над 33%.

Тази промяна бе вписана и в Устава на институцията, както и по партидата й в търговския регистър.


Сградата на Централно управление на Банката е една от емблематичните в този район на София. Тя е въплъщение на т. нар. зелено строителство, както по отношение на екстериорното й изграждане, така и на интериорната й концепция.