• Какво е банкова карта?

  Пластмасова карта, на която е поставен носител на информация (магнитна лента или чип), върху който се записват данни за картата и картодържателя.

 • На какви устройства се приемат банковите карти?

  Банковите карти се приемат на електронни (АТМ, POS). На електронните устройства се снемат електронно поставените данни за картата и картодържателя (прочитане на магнитната лента или чипа) като транзакциите протичат в режим on-line.

 • Какво е АТМ?

  Automated Teller Machine (ATM) или банкомат, както е по-известен като наименование в България, представлява електронен терминал, на който могат да се теглят пари в брой, да се променя PIN-кода на картата, да се проверява салдото по сметката на картодържателя и да се прехвърлят суми от картовата в друга сметка на картодържателя и обратно. Технологично обусловено е активирането и на редица други функции.

 • Какво е POS-терминал?

  Point Of Sale (POS), представлява електронен терминал, на който се приема банковата картата за иницииране и авторизация на платежна транзакция. Това позволява извършването на директно безкасово плащане на стока или услуга при търговец.

 • Какво е безкасово плащане?

  Плащане, при което купувача не плаща в брой, а чрез прехвърляне на средства от своя към сметка на търговец по електронен или друг начин.

 • Какви са прилаганите обменни такси за всяка операция между издателя и приемащия субект, участващи в платежна операция, свързана с карта?

  В съответствие с приет РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/751 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕС от 29 април 2015 година относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти, Търговска Банка Д АД в ролята си на доставчик на платежни услуги в рамките на Съюза, предоставя на своите клиенти информация за прилаганите обменни такси за всяка операция между издателя и приемащия субект, участващи в платежна операция, свързана с карта.

  В съответствие с Глава I членове 1,2 и Глава II членове 3, 4, 6 и 12 предоставената информация касае платежни операции , извършвани в рамките на Съюза, при които както доставчикът на платежна услуга на платеца, така и доставчикът на платежна услуга на получателя се намират в Съюза и не обхваща:

  а) операциите с корпоративни карти;
  б) тегленето на пари в брой от терминални устройства АТМ или на гише при доставчик на платежни услуги; както и
  в) операциите с платежни карти, издадени от тристранни платежни картови схеми.