Д Банк предприема промени в Методика за определяне на референтен лихвен процент по кредити на физически лица и Методика за определяне на референтен лихвен процент на бизнес клиенти.

Като поредна стъпка от страна на Търговска банка Д АД към постигане на максимално коректни и предвидими отношения с нашите настоящи и бъдещи клиенти, банката предприе промяна в Методика за определяне на референтен лихвен процент по кредити на физически лица и Методика за определяне на референтен лихвен процент на бизнес клиенти.  

Считано от 01.11.2022 година за всички нови кредити на физически лица и бизнес клиенти – малък бизнес ще се използва Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) и Приложим индекс бизнес клиенти (ПИБК).

ПИФЛ представлява ефективен годишен лихвен процент по срочни депозити в лева, над 1 ден до 2 години на сектор “Домакинства в банковата система в България“, а ПИБК представлява ефективен годишен лихвен процент по срочни депозити в лева, над 1 ден до 2 години на сектор “Нефинансови предприятия в банковата система в България“. Търговска банка Д АД не изчислява ПИФЛ и ПИБК, а ги прилага директно от данните, публикувани в Лихвената статистика на БНБ, таблици “Лихвени проценти и обеми по салда по срочни депозити на сектор домакинства” и “Лихвени проценти и обеми по салда по срочни депозити на сектор нефинансови предприятия”, на интернет страницата на БНБ.

По всички съществуващи кредити Д Банк предоставя възможност, при искане от страна на клиента да се промени вида на индекса и действащата към момента променлива лихва, договорена на база Euribor, да се предоговори, като се приложи новия ПИФЛ за физически лица или ПИБК за бизнес клиенти – малък бизнес.

За допълнителна информация или при необходимост от съдействие, посетете обслужващия ви офис или се свържете с нашия Кол център на телефон 0700 40 400.