Д Банк продължава предлагането на безлихвен потребителски кредит "Защита" вече в размер до 6 900 лв

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че съгласно сключено споразумение между Търговска банка Д АД и Българска банка за развитие АД, Д Банк продължава предлагането на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19.

Целта на програмата е да се подпомогнат засегнатите от икономическите последствия от пандемията, респективно извънредното положение/извънредната епидемична обстановка, ограничителни противоепидемични мерки физически лица и самоосигуряващи се (в т.ч. лица, упражняващи свободни професии).

Основни параметри на потребителски кредит "Защита":

 • Размер: от 2 600 до 6 900 лв., отпуснат еднократно или на траншове;
 • Валута: лева;
 • Срок за погасяване: до 60 месеца (5 години);
 • Гратисен период: минимум 6 месеца и максимум 24 месеца;
 • Лихвен процент: 0% (нула процента);
 • Лихви и такси: без такси за разглеждане, управление и обслужване на кредита, без такса за предсрочно погасяване или за промяна на параметри по кредита;
 • Цел на кредита: за финансиране на текущи нужди;
 • Усвояване и обслужване: извършва се по картова платежна сметка с издадена Debit MasterCard карта, като сумата може да бъде усвоена и на траншове (до 3 транша);
 • Кандидатстване: във всеки офис на банката в цялата страна.

Срок на програмата:

 • Може да кандидатствате за потребителски кредит "Защита" до 01.07.2021 г.
 • Договор за кредит по Програмата може да се сключите до 12.07.2021 г., като крайният срок за усвояване на средствата по кредита е 31.07.2021 г.

Може да се възползвате от кредита, ако сте:

Физическо лице наето по трудов договор, което:

 • в следствие на пандемията, респективно извънредното положение/извънредната епидемична обстановка, ограничителни противоепидемични мерки преустановило полагането на възмезден труд за своя работодател и е/е било в неплатен отпуск;
 • е страна по трудово правоотношение за общо поне 3 месеца в периода между 01.01.2020 г. включително и датата на кандидатстването му за кредит;
 • към датата на кандидатстването за кредит са декларирани и/или платени осигурителните вноски, дължими за периода на трудовото правоотношение по предходната точка, след 01.01.2020 г. включително;
 • се е върнало на работа/продължило е да работи, след прекратяване на неплатения отпуск.

или

Самоосигуряващо се лице ( в т.ч. лица, упражняващи  свободни професии), което:

 • като последица от пандемията, респективно извънредното положение, е прекъснало дейността, която извършва като самоосигуряващо се лице или търпи поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо календарно тримесечие на 2020 г. или на 2021 г., но в срока на действие на Програмата, сравнено с доходите му през съответното, избрано от него тримесечие на 2019 г. или от 2020 г.;
 • към датата на кандидатстването за кредит са декларирани и/или платени осигурителните вноски, дължими за периода след 01.01.2020 г. включително, в който е осъществявало дейност;
 • ще възобнови/ е възобновило, упражняването на своята дейност, след отпадане на причината за прекъсването на дейността.

Необходими документи:

За кредитоискатели, работещи по трудово правоотношение:

 • Валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
 • Данни за работодателя и за сключения трудов договор (Служебна бележка по образец);
 • Декларация-съгласие за обработване на лични данни на ФЛ ( декларация по GDPR)
 • Декларации на кредитоискател във връзка с искане за отпускане на потребителски кредит "Защита".

За кредитоискатели самоосигуряващи се лица:

 • Декларация за регистрация на самоосигуряващото се лице в НАП;
 • Декларация за временно прекъсване на дейността на самоосигуряващото се лице по образец на НАП;
 • Документи, от които се установява спад в доходите с поне 20% за самоосигуряващо се лице за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г. или на 2021 г., но в срока на действие на Програмата, сравнено с доходите му през съответно, избрано от него тримесечие на 2019 г. или 2020 г. 

Образец на Искане за кредит може да свалите от следния линк, образец на Служебна бележка от работодателя може да свалите от тук, а допълнителна информация може да получите във всеки офис на банката в цялата страна