Д Банк стартира предлагането на безлихвен потребителски кредит "Защита" в размер до 4500 лв.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че съгласно сключено споразумение между Търговска банка Д АД и Българска банка за развитие АД, считано от 18.05.2020 г., Д Банк започва предлагането на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19.

Целта на програмата е да се подпомогнат засегнатите от икономическите последствия от пандемията физически лица и самоосигуряващи се (в т.ч. лица, упражняващи свободни професии).

Основни параметри на потребителски кредит "Защита":

 • Размер: от 1500 до 4 500 лв., отпуснат еднократно или на траншове;
 • Валута: лева;
 • Срок за погасяване: до 60 месеца (5 години);
 • Гратисен период: минимум 6 месеца и максимум 24 месеца;
 • Лихвен процент: 0% (нула процента);
 • Лихви и такси: без такси за разглеждане, управление и обслужване на кредита, без такса за предсрочно погасяване или за промяна на параметри по кредита;
 • Цел на кредита: за финансиране на текущи нужди;
 • Усвояване и обслужване: извършва се по картова платежна сметка с издадена Debit MasterCard карта;
 • Кандидатстване: във всеки офис на банката в цялата страна.

Срок на програмата:

 • Може да кандидатствате за потребителски кредит "Защита" до 31.12.2020 г.
 • Договор за кредит по Програмата може да се сключите до 11.01.2021 г., като крайният срок за усвояване на средствата по кредита е 31.01.2021 г.

Може да се възползвате от кредита, ако сте:

Физическо лице наето по трудов договор, което:

 • е преустановило полагането на възмезден труд за своя работодател и е в неплатен отпуск;
 • е страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца, преди излизането му в неплатен отпуск;
 • не получава възнаграждение по други трудови правоотношения;
 • има отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който е пуснат в неплатен отпуск;
 • за лицето има платени осигурителни вноски;
 • ще се върне на същата работа, след прекратяване на неплатения отпуск.

или

Самоосигуряващо се лице ( в т.ч. лица, упражняващи  свободни професии), което:

 • не получава възнаграждение по други правоотношения;
 • за лицето има платени осигурителни вноски;
 • ще възобнови упражняването на своята дейност, след отпадане на причината за прекъсването на дейността.
 • като последица от пандемията, респективно извънредното положение, е прекъснало дейността, която извършва като самоосигуряващо се лице и/или търпи поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите му през първото тримесечие на 2019 г.

Необходими документи:

За кредитоискатели, работещи по трудово правоотношение:

 • Валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
 • Данни за работодателя и за сключения трудов договор (Служебна бележка по образец);
 • Декларация-съгласие за обработване на лични данни на ФЛ ( декларация по GDPR)
 • Декларации на кредитоискател във връзка с искане за отпускане на потребителски кредит "Защита".

За кредитоискатели самоосигуряващи се лица:

 • Декларация за регистрация на СОЛ в НАП;
 • Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се лице;
 • Декларация за прекъсната дейност от СОЛ по образец на НАП или документи, от които се установява спад в доходите с поне 20% за самоосигуряващо се лице.

Образец на Искане за кредит може да свалите от следния линк, образец на Служебна бележка от работодателя може да свалите от тук, а допълнителна информация може да получите във всеки офис на банката в цялата страна