ГОДИШНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 относно местата за изпълнение на клиентски нареждания и постигнатото качество на изпълнение

Съгласно разпоредбите на чл. 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 „Търговска банка Д“ АД, в качеството си на инвестиционен посредник, ежегодно публикува информация във връзка с водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение на клиентски нареждания в зависимост от класа инструменти, както и обобщен анализ за качеството на изпълнение на клиентските нареждания. Следва да се отбележи, че в посочената по-долу информация не са включени данни за приемливи насрещни страни.

Въпреки че „Търговска банка Д“ АД е предприела всички разумни стъпки да осигури коректно, точно и не подвеждащо представяне на информацията в настоящия документ, Банката не носи отговорност за настъпили вреди за клиентите, освен ако са вследствие на измама или злонамерено поведение.

Линк