ОПОВЕСТЯВАНЕ по отношение на данните, публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките и по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване

В периода 1 януари 2019 г. – 31 март 2019 г., „Търговска банкa Д“ АД не е извършвала операции/сделки с финансови инструменти, които трябва да бъдат оповестени в срок до 30 юни 2019 г., съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 по отношение на данните, които трябва да бъдат публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките и по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване.