ОПОВЕСТЯВАНЕ по отношение на данните, публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките и по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване

В периода 1 април 2019 г. – 30 юни 2019 г. „Търговска банкa Д“ АД не е извършвала операции / сделки с финансови инструменти, които следва да бъдат оповестени в срок до 30 септември 2019 г., съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 по отношение на данните, които трябва да бъдат публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките и по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване.