Промени в тарифите за ФЛ и ЮЛ

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 29.07.2019 г. влизат в сила следните промени в Тарифа за таксите и комисионни за бизнес клиенти и Тарифа за такси и комисиони за физически лица, както следва:

ТАРИФА ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ
1. В Раздел   Банкови сметки се въвежда минимално салдо за откриване на набирателна сметка в размер на 30 лева.
2. В Раздел   Банкови сметки се въвежда такса обслужване на набирателна сметка в размер на 10 лева. 
3. Въвежда се нова такса в Раздел І. Банкови сметки, т. 6 Други приложими такси „Разглеждане на документи във връзка с откриване на сметка на местни юридически лица с 25% и повече собственост от чуждестранни юридически и/или физически лица"  в размер на  50 лева.
4. В Раздел   Банкови сметки, т. 6.1. се променя размерът на таксата за „Обработка на запорни съобщения“ за юридически лица от 15 лева на 20 лева.
5. В Раздел III, А, т. 1.5 се променя размерът на таксата за „Превод през БИСЕРА за изпълнение на запорно съобщение“ от 4 лева на 5 лева.
6. Раздел III, А, т. 3.5. се променя размерът на таксата за „Превод през РИНГС за изпълнение на запорно съобщение“ от 20 лева на 25 лева.
7. В Раздел III, А, т. 4.3. се променя размерът на таксата за „Вътрешнобанков превод за изпълнение на запорно съобщение“ от 2 лева на 3 лева.


ТАРИФА ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
1. Въвежда се нова такса в Раздел І. Банкови сметки, т. 9 Други приложими такси - „Разглеждане на документи относно   приемане/отказ за обслужване като клиент на чуждестранно физическо лице – потенциален кандидат за икономическо гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България“ в размер на 30 лева.
2. Въвежда се нова такса в Раздел I Банкови сметки, т. 9.5. “Обработка на запорни съобщения“ в размер на 10 лева.
3. Въвежда се нова такса в Раздел III, А, т. 1 – нова подточка: Превод през БИСЕРА за изпълнение на запорно съобщение“ в размер на 5 лева.
4. Въвежда се нова такса в Раздел III А, т. 2 – нова подточка „Превод през РИНГС за изпълнение на запорно съобщение“ в размер на 25 лева.
5. Въвежда се нова такса в Раздел III, А, т. 3 – нова подточка.„ Вътрешнобанков превод за изпълнение на запорно съобщение“ в размер на 3 лева.