Уведомлемие за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 28.04.2021 г. влизат в сила промени в Tарифа за такси и комисиони за физически лица и в Тарифа за таксите и комисионни за бизнес клиенти, както следва :

  1. ПО РАЗДЕЛ I БАНКОВИ СМЕТКИ:

 

 

РАЗДЕЛ БАНКОВИ СМЕТКИ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

1. Разплащателни сметки                                                

 

1.2. Месечна такса за обслужване на сметка

2,90 лв.

2. Картови платежни сметки с карта Maestro/Debit MasterCard                               

 

2.4. Месечна такса за обслужване на платежна сметка на международна дебитна карта Maestro и Debit MasterCard, MasterCard Standard/ микро карта* и MasterCard Business/ микро карта*

2,50 лв.

3.Спестовни сметки

 

3.2.Месечна такса за обслужване на сметка

1,80 лв.

4.Безсрочен влог Д Банк плюс

 

4.1.Месечна такса за обслужване на сметка

2,30 лв.

 

9.1. Месечна такса съхранение на средства

В случай, че среднодневното салдо за съответния календарен месец, кумулативно за всички разплащателни, картови и спестовни сметки на клиент надвишава 1 млн. лева или тяхната равностойност в друга валута, Банката прилага таксата за съхранение на средства върху размера на средствата над прага от 1  млн. лева. 

При клиенти с над 10 броя транзакции за съответния календарен месец, таксата за съхранение на средства се прилага върху размера на средствата над прага от 3 млн. лева.

Таксата е дължима и платима до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който таксата е дължима.  

*Таксата не се прилага по отношение на срочни депозити

РАЗДЕЛ БАНКОВИ СМЕТКИ – БИЗНЕС КЛИЕНТИ

6.6.Месечна такса съхранение на средства

В случай, че среднодневното салдо за съответния календарен месец, кумулативно за всички разплащателни и картови сметки на клиент надвишава 1 млн. лева или тяхната равностойност в друга валута, Банката прилага таксата за съхранение на средства върху размера на средствата над прага от 1  млн. лева. 

При клиенти с над 10 броя транзакции за съответния календарен месец, таксата за съхранение на средства се прилага върху размера на средствата над прага от 3 млн. лева.

Таксата е дължима и платима до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който таксата е дължима.  

Таксата не се прилага по отношение на срочни депозити.

Таксата не се прилага по отношение на общини и бюджетни организации.

Tаксата се прилага за търговски дружества с държавна и/или общинска собственост, освен в случаите, когато има друго решение на  компетентен орган на Банката.

ВЪВЕЖДА СЕ НОВА ТОЧКА 6.8. При предсрочно прекратяване на срочен депозит в размер над BGN 1 000 000 (или равностойност в друга валута) се дължи  неустойка - 0,2%  върху главницата на депозита.

Таксата се прилага по депозитни сметки, открити след 28.04.2021 г.             

 

  1. ПО РАЗДЕЛ III РАЗПЛАЩАНИЯ – А. ПРЕВОДИ В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

 

1. Изходящи преводи от сметка през БИСЕРА  (ФЛ)                                    

 

1.1. в банков салон

3,90 лв.

1.5. за изпълнение на запорно съобщение

8,00 лв.

 

 

3.Между клиенти в системата на банката-вътрешнобанков

 

3.1. в банков салон

1,90 лв.

 

 

БИЗНЕС КЛИЕНТИ

СТАВА

 

 

1. Изходящи преводи от сметка през БИСЕРА  (ЮЛ)                                    

 

1.1. в банков салон

3,90 лв.

1.5. за изпълнение на запорно съобщение

8,00 лв.

 

 

3.Между клиенти в системата на банката-вътрешнобанков

 

3.1. в банков салон

1,90 лв.

 

  1. РАЗДЕЛ РАЗПЛАЩАНИЯ III , Т. В - ИЗХОДЯЩИ ПРЕВОДИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

2. С вальор следващ работен ден (ТОМ вальор)                                 

 

2.2. Чрез платежно нареждане на хартиен носител

 

2.2.1. Превод в EUR в ЕИП (вкл. SEPA)

 

                                                               до   51 200 EUR

1,99 EUR

                                                               над 51 200 EUR

9,20 EUR

 

 

БИЗНЕС КЛИЕНТИ

 

2. С вальор следващ работен ден (ТОМ вальор)  (ФЛ)                                    

СТАВА

2.2. Чрез платежно нареждане на хартиен носител

 

2.2.1. Превод в EUR в ЕИП (вкл. SEPA)

 

                                                               до   51 200 EUR

1,99 EUR

                                                               над 51 200 EUR

9,20 EUR

 

  1. РАЗДЕЛ - БАНКОВИ КАРТИ

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

 

2.Теглене от АТМ на друга банка в България

 

2.1.1.2.2. за карти Debi Master Card / микро карта Debit MasterCard

1,20 лв.

 

 

2.1.1.3.Теглене от АТМ в чужбина

 

2.1.1.3.2. за карти Debi MasterCard / микро карта Debit MasterCard

1,20 лв.

 

 

2.1.1.4.Теглене от ПОС в офис на банката

1,50 лв. +1%

 

 

2.1.7. Проверка на салдо по сметка чрез АТМ

 

2.1.7.2. за карти Debi Master Card / микро карта Debit MasterCard

0,40 лв.

 

 

1.5.6. Месечна такса за обслужване на сметка с деактивирана кредитна карта

(таксата се дължи след третия месец от датата на деактивиране на кредитната карта за сметки в лева и валута)

(нова)

Съгласно Раздел I,

т. 1.2.

1.13. Минимален размер на трансакция за депозиране на рекламация

отпада

1.14. Такса за откриване на процедура по оспорване на трансакция (ChargeBack) в България

отпада

1.15. Такса за откриване на процедура по оспорване на трансакция (ChargeBack) в чужбина

отпада

Номерацията се променя при т.1.16 до 1.19., които стават съответно от 1.13. до 1.16.

 

 

 

 

БИЗНЕС КЛИЕНТИ:

СТАВА

2.1.2.2.Теглене от АТМ на друга банка в България

 

2.1.2.2.2. за карти Debit Master Card Business/ микро карта Debit MasterCard Business

1,20 лв.

2.1.2.2.Теглене от АТМ в чужбина

 

2.1.2.3.2. за карти Debit Master Card Business / микро карта Debit MasterCard Business

1,20 лв.

2.1.2.4.Теглене от ПОС в офис на банката

1,50 лв. +1%

 

 

2.1.8. Проверка на салдо по сметка чрез АТМ

 

2.1.8.2. за карти Debi Master Card / микро карта Debit MasterCard

0,40 лв.

 

 

1.1.3. Месечна такса за обслужване на сметка с деактивирана кредитна карта

(таксата се дължи след третия месец от датата на деактивиране на кредитната карта за сметки в лева и валута)

(нова)

Съгласно Раздел I,

т. 1.3.

1.13. Минимален размер на трансакция за депозиране на рекламация

отпада

1.14. Такса за откриване на процедура по оспорване на трансакция (ChargeBack) в България

отпада

1.15. Такса за откриване на процедура по оспорване на трансакция (ChargeBack) в чужбина

отпада

Номерацията се променя при т.1.16 до 1.18., които стават съответно от 1.13. до 1.15.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:  ВЪВЕЖДА СЕ НОВА ТАКСА

 

1.17. Такса за генериране на нов ПИН код

 

1.17.1. Нов ПИН код за международна карта Debit Master Card, / микро карта Debit MasterCard

5,00 лв.

1.17.2. Нов ПИН код за международна дебитна карта /кредитна микро карта MasterCard Standard,  международна дебитна карта/кредитна / микро карта MasterCard Business, Международна кредитна карта MasterCard Gold

10,00 лв.

 

 

БИЗНЕС КЛИЕНТИ: ВЪВЕЖДА СЕ НОВА ТАКСА

СТАВА

1.16. Такса за генериране на нов ПИН код

 

1.16.1. Нов ПИН код за международна дебитна карта / микро карта Debit MasterCard Business

5,00 лв.

1.16.2. Нов ПИН код за карта  международна дебитна / кредитна карта / микро карта MasterCard Business

10,00 лв.

 

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 28.04.2021 г.