Уведомление до кредитополучателите физически лица, с договорени и отпуснати кредити преди 01.09.2022, базирани на 6-месечен Euribor

Уважаеми клиенти,

Съгласно Методиката за определяне на променлив лихвен процент по кредити на физически лица, Търговска банка Д АД разглежда и прилага стойностите на 6-месечния Euribor два пъти годишно – на 01.03 и 01.09.

На свое заседание Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши основния си лихвен процент за пръв път от 11 години, като по този начин прекрати дългогодишната си политика на отрицателни лихви. Като пряк резултат от решението на ЕЦБ, основният пазарен индекс, използван от Търговска банка Д АД за максимално прозрачно образуване на лихвите по кредитите си – 6-месечен Euribor, се повиши до стойност +1.08 към 01.09.2022 г. Търговска банка Д АД няма влияние върху промените, тъй като стойността на индекса се определя от средните лихвени нива, на които банките в Еврозоната си заемат средства.

С грижа за нашите клиенти и с оглед на изградените дългогодишни взаимоотношения, Търговска банка Д АД ще направи отстъпка от стойността на приложимия 6-месечен Euribor, формиращ референтния лихвен процент по Вашите кредити, за периода 01.09.2022 г. - 28.02.2023 г., като след намалението от страна на банката вместо реалния пазарен лихвен процент от +1,08% за клиентите ни физически лица ще се прилага редуцираната му стойност в размер на (-0,15%).

За допълнителна информация или при необходимост от съдействие, посетете обслужващия ви офис или се свържете с нашия Кол център на телефон 0700 40 400.