Уведомление до кредитополучателите физически лица, с договорени и отпуснати кредити преди 01.09.2022, базирани на 6-месечен Euribor

Уважаеми клиенти,

Съгласно Методиката за определяне на променлив лихвен процент по кредити на физически лица, Търговска банка Д АД разглежда и прилага стойностите на 6-месечния Euribor два пъти годишно – на 01.03 и 01.09.

На своите заседания в последната 1 година Европейската централна банка (ЕЦБ) многократно повиши основния си лихвен процент, в следствие на което, като пряк резултат от решенията на ЕЦБ, основният пазарен индекс, използван от Търговска банка Д АД за максимално прозрачно образуване на лихвите по кредитите си – 6-месечен Euribor, се повиши до стойност +3.94 към 25.08.2023 г. Д Банк няма влияние върху промените, тъй като стойността на индекса се определя от средните лихвени нива, на които банките в Еврозоната си заемат средства.

С грижа за нашите клиенти и с оглед на изградените дългогодишни взаимоотношения, Търговска банка Д АД ще направи отстъпка от стойността на приложимия 6-месечен Euribor, формиращ референтния лихвен процент по Вашите кредити, за периода 01.09.2023 г. - 29.02.2024 г., като след намалението от страна на банката вместо реалния пазарен лихвен процент на 6-месечен Euribor от +3,94% за клиентите ни физически лица ще се прилага редуцираната му стойност в размер на (+0,12%).

За допълнителна информация или при необходимост от съдействие, посетете обслужващия Ви офис или се свържете с нашия Кол център на телефон 0700 40 400.