Уведомление до кредитополучателите физически лица, с договорени и отпуснати кредити след 01.09.2022 , базирани на 6-месечен Euribor

Уважаеми клиенти,

Съгласно Методиката за определяне на променлив лихвен процент по кредити на физически лица, Търговска банка Д АД разглежда и прилага стойностите на 6-месечния Euribor два пъти годишно – на 01.03 и 01.09.

Основният пазарен индекс, използван от Търговска банка Д АД за максимално прозрачно образуване на лихвите по кредитите си – 6-месечен Euribor, е на стойност +3.918 към 27.02.2024 г. Д Банк няма влияние върху промените, тъй като стойността на индекса се определя от средните лихвени нива, на които банките в Еврозоната си заемат средства.

С грижа за нашите клиенти и с оглед на изградените дългогодишни взаимоотношения, Търговска банка Д АД ще направи отстъпка от стойността на приложимия 6-месечен Euribor, формиращ референтния лихвен процент по Вашите кредити, за периода 01.03.2024 г. - 31.08.2024 г., като след намалението от страна на банката вместо реалния пазарен лихвен процент на 6-месечен Euribor от +3,918%, по Вашия кредит ще се прилага редуцираната му стойност в размер на (+1,417%).

За допълнителна информация или при необходимост от съдействие, посетете обслужващия ви офис или се свържете с нашия Кол център на телефон 0700 40 400.