Уведомление до кредитополучателите физически лица, с договорени и отпуснати кредити след 01.11.2022, базирани на индекс ПИФЛ (Приложим индекс физически лица)

Уважаеми клиенти,

Съгласно Методиката за определяне на променлив лихвен процент по кредити на физически лица, Търговска банка Д АД разглежда и прилага стойностите на индекса ПИФЛ два пъти годишно – на 01.03 и 01.09.

Новата стойност на индекса ПИФЛ, която е публикувана на страницата на БНБ https://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRIROnDeposits/StIRIROnDepositsHouseholdsAndNPISHs/index.htm и  ще се приложи за периода 01.03.2024 г. - 31.08.2024 г. е 0,19%.

За допълнителна информация или при необходимост от съдействие, посетете обслужващия ви офис или се свържете с нашия Кол център на телефон 0700 40 400.