Уведомление относно промяна на референтен индекс СОФИБОР с референтен Euribor зa бизнес клиенти

Уважаеми господине/ госпожо,

С настоящото, бихме искали да Ви уведомим, считано от 1 юли 2018 г. Българска народна банка преустановява изчисляването на референтен индекс СОФИБОР. 

В тази връзка, Търговска банка Д АД, на основание промените в Закона за кредитните институции, прие план за действие, приложим в случай на отпадане или съществена промяна на бенчмарка за лихвен процент, ползван за референтен лихвен процент по договори за кредит и въведе „Методика за определяне на референтен лихвен процент по кредити на бизнес клиенти“, като прие, че при кредити в лева прилаганият индекс – СОФИБОР, ще бъде заменен с EURIBOR.

Следвайки прозрачна политика, Търговска банка Д АД би искала да Ви уведоми, че при извършването на замяната, новият лихвен процент по договор за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент. Съгласно законовите разпоредби общият размер на лихвения процент по кредита на представляваното от Вас дружество, преди и след замяната ще остане непроменен. За да изпълни тази разпоредба на закона, Банката ще приложи приравняващ коефициент (ПрКо), който да компенсира разликата между стойностите на приложимия до момента СОФИБОР и новия индекс EURIBOR, както следва:

ПРЕДИ ЗАМЯНАТА

Общ Приложим лихвен процент(ПЛП) =  6М СОФИБОР + Фиксирана надбавка (ФН)

СЛЕД ЗАМЯНАТА:

Общ Приложим лихвен процент (ПЛП) =  6М EURIBOR + Приравняващ коефициент + ФН

Видно от горното, Общият ПЛП преди датата на замяна се равнява на Общия ПЛП на датата на замяна.

Приравняващият коефициент по кредита на представляваното от Вас дружество се определя на датата на замяна и остава непроменен до крайната падежна дата по договора за кредит.

Банката променя нивото на прилагания референтен лихвен процент съгласно договорените за това дати.

Предвид законовите изменения, замяната на референтния индекс от 1М или 3М или 6М СОФИБОР на 1М или 3М или 6М EURIBOR ще се приложи, от датата на която е предвидена актуализация на индекса.

Тъй като промените са извършени с измененията на Закона за кредитните институции (ДВ. бр. 51/19.06.2018 г., в сила от 01.07.2018 г.), новият индекс започва да се прилага по начина, посочен по-горе, без да е необходимо страните да сключват допълнително споразумение за прилагането му.  

Подробна информация за замяната на референтния индекс е налична на сайта www.dbank.bg в „Методика за определяне на референтен лихвен процент по кредити на бизнес клиенти“ и във всеки офис на Търговска банка Д АД.

Уверяваме Ви, че оценяваме доверието към нас и се надяваме, че и занапред ще продължим да работим заедно за управление на финансите на представляваното от Вас дружество.

Благодарим Ви, че сте наш клиент!

От Ръководството на Търговска банка Д АД