Уведомление относно промяна на референтен индекс СОФИБОР с референтен Euribor зa физически лица

Уважаеми клиенти,

С настоящото, бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1 юли 2018 г. Българска народна банка преустановява изчисляването на референтен индекс СОФИБОР. 

В тази връзка, Търговска банка Д АД, на основание промените в Закона за кредитните институции, прие план за действие, приложим в случай на отпадане или съществена промяна на бенчмарка за лихвен процент, ползван за референтен лихвен процент по договори за кредит и въведе Методика за определяне на референтен лихвен процент по кредити на физически лица, като прие, че при кредити в лева прилаганият индекс – СОФИБОР, ще бъде заменен с EURIBOR.

Следвайки прозрачна политика, Търговска банка Д АД би искала да Ви уведоми, че при извършването на замяната, новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент. Съгласно законовите разпоредби общият размер на лихвения процент по кредита преди и след замяната ще остане непроменен. За да изпълни тази разпоредба на закона, Банката ще приложи приравняващ коефициент (ПрКо), който да компенсира разликата между стойностите на приложимия до момента СОФИБОР и новия индекс EURIBOR, както следва:

ПРЕДИ ЗАМЯНАТА:

Общ Приложим лихвен процент(ПЛП) =  6М СОФИБОР + Фиксирана надбавка (ФН)

СЛЕД ЗАМЯНАТА:

Общ Приложим лихвен процент (ПЛП) =  6М EURIBOR + Приравняващ коефициент + ФН

Видно от горното, Общият ПЛП преди датата на замяна се равнява на Общия ПЛП на датата на замяна.

Приравняващият коефициент по всеки договор за кредит се определя на датата на замяна и остава непроменен до крайната падежна дата по договора за кредит.

Банката променя нивото на прилагания референтен лихвен процент два пъти годишно, на договорените за това дати - 1 март и 1 септември.

Предвид законовите изменения, замяната на референтния индекс от 6-месечен СОФИБОР на 6-месечен EURIBOR ще се приложи от 1.09.2018 г.

Тъй като промените са извършени с измененията на Закона за кредитните институции (ДВ. бр. 51/19.06.2018 г., в сила от 01.07.2018 г.), новият индекс започва да се прилага по начина, посочен по-горе, без да е необходимо страните да сключват допълнително споразумение за прилагането му.  

Подробна информация за замяната на референтния индекс е налична в „Методика за определяне на референтен лихвен процент по кредити на физически лица“ и във всеки офис на Търговска банка Д АД.

От Ръководството на Търговска банка Д АД