Уведомление във връзка със защитата на лични данни и осигуряване на поверителност на клиенти

Уважаеми клиенти,

„Търговска банка Д“ АД и дъщерните дружества от групата „Д Банк“ винаги са приемали като основополагащ принцип поддържането на висок стандарт за защита на лични данни при взаимоотношенията си с клиенти. За да продължим да поддържаме този висок стандарт, актуализирахме политиката си за поверителност и защита на личните данни на клиенти съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR). Това ни позволява да Ви предоставим още по-добра защита на предоставените от Вас лични данни, като описваме предмета и целите на събираните лични данни, прецизираме средствата и начините за обработка и съхранение, сроковете, разкриването им пред трети страни и Вашите права за защита на личните Ви данни.

Молим Ви да отделите малко време и да се запознаете с допълнителната информация относно поверителността на Вашите лични данни и тяхната защита, като прочетете документите в секция „За нас"/Удостоверения за поверителност“