Уведомление за предстоящи промени

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 20.10.2020 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване,  обслужване  и  закриване  на  банкови  сметки на  физически лица и Общи   условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на юридически  лица и еднолични търговци. Промените са свързани със служебно закриване на запорирани банкови сметки в  случаите, когато по сметка са налице едновременно следните обстоятелства:

- Към запорираната сметка няма издадена дебитна карта;

- Клиентът поддържа нулево салдо по сметката за срок от 12 /дванадесет/ последователни месеца и сметката е без постъпления в продължение на 12 /дванадесет/ последователни месеца.

Банката има право едностранно и без предизвестие да закрие сметката, без да дължи допълнително уведомление на клиента за това.